Derularea activităților se efectuează pe bază de planificare, cuprinzând succesiunea activităților/subactivităților și corelarea rezultatelor cu nivelul realizării indicatorilor și obiectivelor, conform abordării descrise în continuare.

A1. Management de proiect. Planificarea activităților pentru: coordonarea/organizarea tehnico-financiară; monitorizarea implementării și asigurarea unui nivel adecvat de control. Resursele financiare, material, umane și informaționale disponibile se organizează în funcție de specificul și perioadele de implementare a activităților, cu încadrarea în buget, pentru realizarea rezultatelor, indicatorilor și obiectivelor.

Pentru asigurarea unui nivel optim de coordonare a activităților și a echipei de proiect se vor realiza: atribuire funcții / roluri de expert unor specialiști cu expertiză în domeniu; constituire grupuri de lucru pe baza specificului / particularităților activităților, pentru valorificarea experienței fiecărui expert; elaborarea procedurilor de lucru în funcție de specificul / particularitățile și resursele aferente derulării activităților; asigurare resurse pentru implementare.

Managementul tehnic și al riscurilor se realizează prin elaborarea documentației de implementare și realizarea demersurilor specifice.

Managementul financiar contabil se realizează prin efectuare analize/estimări/eșalonări de fluxuri financiare, întocmire înregistrări contabile și elaborare rapoarte financiar-contabile, în funcție de specific / caracteristici și resurse aferente activităților.
Achiziții publice: presupune desfășurarea procedurilor de atribuire și monitorizarea contractelor.

Planificare, monitorizare, evaluare proiect se realizează prin: planificarea activităților cu intervale și parametri bine definiți (planificare individuală și generală; planificare lunară, trimestrială etc.); înregistrare date generate de desfășurarea activităților în rapoarte specifice lunare / trimestriale/anuale etc., urmată de cuantificare/interpretare, pentru a stabili/asigura un control adecvat privind nivelul de implementare și atingere a rezultatelor și indicatorilor propuși.

Măsuri de informare și publicitate: presupune realizarea tuturor demersurilor conform manualului beneficiarului, contractului de finanțare și a altor documente specifice pentru asigurarea implementării măsurilor de informare și publicitate.
Cuprinde: elaborare proceduri și/sau metodologii de lucru specifice; realizare concepte grafice și materiale specifice (menționare sprijin financiar nerambursabil și aplicare identitate vizuala POCU pe toate materialele elaborate); aplicare proceduri și/sau metodologii elaborate; organizare evenimente specifice (conferință lansare și finalizare proiect).

A2.1. Campanie de sprijin IMM-uri și conștientizare angajatori: elaborare și aplicare strategie de campanie; aplicare instrumente elaborate pentru monitorizare/evaluare impact campanie; colectare și analize date specifice privind nevoile întreprinderilor și ale grupului-țintă; asigurare măsuri de sprijin destinate întreprinderilor.

A3.1. Identificare, constituire și menținere grup țintă: aplicare metodologie specific (criterii de selecție/menținere/motivare grup țintă, modalități susținere grup țintă pentru finalizare cursuri și implicare în activități proiect). Campania de conștientizare (A2.1) va reprezenta canalul principal de informare a angajatorilor, implicit a angajaților, dar și a antreprenorilor din cele 6 sectoare economice vizate despre oferta de formare profesională din cadrul proiectului.

Alte canale pentru identificarea membrilor grupului țintă sunt cele utilizate și pentru analizele realizate în procesul de elaborare a proiectului, respectiv: accesarea bazelor de date proprii ale solicitantului sau ale altor instituții, de exemplu Oficiul pentru Registrul Comerțului; anuarele sau bazele de date online ale INS etc.

A3.2. Documentații ANC: autorizare, obținere avize și emitere certificate: presupune elaborarea și aplicarea tuturor documentațiilor solicitate de către ANC, conform normelor în vigoare pentru autorizarea, notificarea cursurilor, eliberarea certificatelor etc.

A3.3. Organizare și desfășurare programe de formare. Cursuri organizate / desfășurate pentru grupuri țintă în locații închiriate și / sau în baza unor contracte de comodat, cu etapele: elaborare / asigurare documentație suport; repartizare participanți pe programe de formare / grupe de curs;constituire grupe de curs; pregătire / planificare / desfășurare / monitorizare cursuri.

A3.4. Evaluare implementare mecanisme / instrumente evaluarea participanților la cursuri; constituire comisii de evaluare din experți din echipa de proiect și evaluatori externi, cu respectarea legislației în vigoare; evaluare participanți.

Managerul de proiect: studii universitare de min. 3 ani; experiență profesională de minim 10 ani în funcții de conducere organizații / conducere departamente / management proiect / coordonare echipe; competențe și abilități manageriale și de leadership, organizatorice, lucru în echipă, negociere; limba engleză – nivel de bază.

Managerul de proiect, alături de experții suport pentru activitatea managerului de proiect, conform prevederilor din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, realizează managementul în condițiile prevăzute în cererea de finanțare, cu aplicarea bunelor practici din domeniul proiectului și al managementului de proiect, cu încadrarea în bugetul estimat și respectarea legislației în vigoare; identifică riscurile de implementare și adoptă măsuri adecvate pentru eliminarea lor; coordonează / conduce / contribuie / participă la activitățile / evenimentele proiectului; asigură comunicarea (inter)instituțională la nivel de proiect. Echipa experților de suport pentru activitatea managerului de proiect poate conține, după caz, în funcție de necesitățile proiectului, asistent proiect, consilier juridic, responsabil financiar, specialist IT, expert informare și publicitate. Sub coordonarea managerului de proiect, echipa de suport pentru activitatea managerului de proiect contribuie / participă, după caz la: elaborare / revizuire / înregistrare / arhivare proceduri de lucru / documente proiect;planificare activități;repartizare sarcini, analiză activități / rezultate / indicatori;întâlniri / ședințe de lucru etc.

Echipa de implementare realizează activitățile A2-A3 care conduc la rezultatele și indicatorii proiectului. Rolurile / funcțiile de expert în echipa de proiect sunt stabilite pe baza specificului activităților din diagrama GANTT, pe baza studiilor și experienței profesionale, cu respectarea cerințelor Ghidului Solicitantului referitoare la cuantificarea expertizei în domeniul proiectului și cu asigurarea complementarității diferitelor tipuri de experiență relevantă.

Echipa de implementare cuprinde 34 experți-studii universitare cu licență, experiență profesională generală și experiență profesională specifică în domeniul general al proiectului: 1 Expert coordonator campanie sprijin IMM și conștientizare angajatori Sud Muntenia; 1 Expert coordonator campanie sprijin IMM și conștientizare angajatori Sud-Est(A2.1.); 1 Expert grafică campanie sprijin și conștientizare (A2.1.); 1 Expert conținut campanie sprijin și conștientizare (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector TIC Sud-Muntenia (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Turism Sud-Muntenia (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Industrii creative Sud-Muntenia (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Alimentar Sud-MunteniaM (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Textil Sud-Muntenia (A2.1.);

1 Expert sprijin și conștientizare sector Sănătate Sud-Muntenia (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector TIC Sud-Est (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Turism Sud-Est (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Industrii creative Sud-Est (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Alimentar Sud-Est (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Textil Sud-Est (A2.1.); 1 Expert sprijin și conștientizare sector Sănătate Sud-Est (A2.1.); 1 Expert grup țintă Sud-Muntenia (A3.1.); 1 Asistent expert grup țintă Sud-Muntenia (A3.1.); 1 Expert grup țintă Sud-Muntenia (A3.1.); 1 Asistent expert grup țintă Sud-Muntenia (A3.1.); 1 Expert programe formare profesională (A3.2.); 1 Asistent expert programe formare profesională (A3.2.); 1 Expert coordonator formare profesională Sud-Muntenia (A3.3.); 1 Asistent expert coordonator formare profesională Sud-Muntenia (A3.3.); 1 Expert coordonator formare profesională Sud-Est (A3.3.); 1 Asistent expert coordonator formare profesională Sud-Est (A3.3.); 1 Formator Competențe Antreprenoriale (A3.3.); 1 Formator Manager inovare (A3.3.); 1 Formator Manager îmbunătățire procese (A3.3.); 1 Formator Manager resurse umane (A3.3.); 1 Evaluator Competențe Antreprenoriale (A3.4.); 1 Evaluator Manager inovare (A3.4.); 1 Evaluator Manager îmbunătățire procese (A3.4.); 1 Evaluator Manager resurse

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

BENEFICIAR: Fundația Lumina Instituții de Învățământ